Zej Zog Koom Tes Npaj Qhov Chaw Kawm Rau MMSD Cov Me Nyuam Kawm Ntawv

Lub zaj zog cov thawj coj npaj ib qhov chaw kawm rau MMSD cov me nyuam kawm ntawv nyob rau hauv Cov Tsev Pines Apartments hauv Fitchburg                       

Thaum MMSD tshaj tawm nyob rau lub Xya Hli 2020 tias nws yuav pib lub xyoo kawm hauv computer/online thaum muaj tus khab mob COVID-19 thiab tsis paub meej txog COVID-19 meej, lub zej zog cov thawj coj nyob tom Nehemiah Center Tuav Kev Coj thiab Kev Txhim Kho Nruab Nroog (Urban Leadership and Development) tau pib npaj ib tug laj txheej rau cov kev tus kheej tuaj kawm. Cov neeg koom tes lub hom phiaj mas yooj yim: muab kev pab pub dawb rau cov me nyuam kawm ntawv nyob hauv Madison cov zej zog uas tsis muab kev pab txaus rau hauv tej chaw muaj kev ruaj ntseg thaum lawv soj ntsuam qhov kev kawm hauv computer/online. 

Lub Zej Zog Nehemiah Cov Thawj Coj Teb Tsab Xov Tooj

Ozanne Anderson, Nehemiah tus thawj coj ntawm txoj kev txhim kho thiab txoj kev kawm rau cov hluas, tau npaj qhov chaw kawm nrog ib pab neeg kawm txuj siab hauv zej zog thaum nws tau txais ib tsab xov tooj hu tuaj ntawm kev tswj fwm tom Cov Tsev Pines Apartments thiab Cov Tsev Townhomes nyob hauv Fitchburg koog tsev ntawm Hatchery Hill. 

Cov Tsev Pines Apartments xav koom tes nrog Nehemiah los hloov nws chav media hauv qab daus (basement-level media room) los ua ib qhov chaw kawm nyob sib nrug rau cov me nyuam kawm ntawv uas nyob rau tod thiab tuaj kawm rau hauv MMSD cov tsev kawm ntawv xws li Lub Tsev Kawm Phaj Pib Chavez, Lub Tsev Kawm Phaj Siab West thiab lwm cov tsev kawm ntawv sab nrauv ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv

Cov Tsev Pines Apartments yav tas los tau muab ib qhov kev kawm tom qab kev kawm xaus rau Chavez cov me nyuam kawm ntawv nyob hauv lub tsev qhov chaw media (media space) ua ntej muaj kab mob es cov tsev kawm ntawv kaw, tab sis tau muab lawv qhov kev kawm kaw lawm los yog muaj lwm txoj kev los txhawb cov me nyuam kawm ntawv raws li xeev cov lus kee txog txoj kev kawm thiab cov lus kom ua thaum muaj COVID-19. 

"Thaum muaj lub fwv tsam nrog Cov Tsev Pines Apartment, nws yog ib txoj kev zoo los koom tes nrog cov tsev kawm ntawv thiab pab cov me nyuam kawm ntawv nyob hauv ib qhov chaw tswj tau thiab lub zej zog muaj kev ruaj ntseg,” Ozanne hais li ntawd. “Peb tsis muaj cuab kav ua tau tej yam, yog li ntawd peb thiaj nrog Lub Tsev Kawm Phaj Pib Chavez tus social worker sib tham los nrhiav cov me nyuam uas xav tau kev pab nyob lub sij hawm muaj kab mob no.”

Ozanne thiab nws pab neeg tau tsim ib qhov chaw kawm ua qauv uas haum rau xeev cov lus kee txog txoj kev kawm, nthuav qhia cov kev cai tswj rau lub tsev kawm ntawv Chavez cov thawj coj thiab Cov Tsev Pines Apartments pab neeg tswj fwm thiab npaj txhij los txhawb cov me nyuam kawm ntawv rau thawj hnub ntawm qhov kev kawm hauv computer/online thaum lub caij nplooj zeeg tas los no. 

Cov Tsev Pines Apartments Qhov Chaw Kawm

Qhov chaw tsim tau tshiab tshiab muaj chaw txaus li ntawm 15 leeg me nyuam kawm ntawv thiab 5 tus xib fwb. 12 leeg me nyuam kawm ntawv tuaj koom xwm yeem thiab muaj cov hnub nyoog sib txawv, qib sib txawv, thiab ntau haiv. Cov Tsev Pines Apartments qhov chaw kawm txhawb feem ntau rau cov me nyuam kawm ntawv hnub nyoog yau nyob hauv qib K-5 nrog ob peb tug me nyuam kawm phaj nrab thiab phaj siab uas coj tuaj nrhiav kev pab ua ntaub ntawv. 

Nehemiah cov xib fwb teb cov lus nug hais txog cov ntaub ntawv kawm, coj ua tej qhov kev kawm nqis tes ua nrog cov me nyuam kawm ntawv thiab pab lawv tej teeb meem siv tshuab los yog tej teeb meem txuas internet uas muaj tshwm sim. Cov me nyuam kawm ntawv nqa lawv li su tuaj noj txhua hnub thiab Nehemiah cov neeg ua hauj lwm muab khoom txom ncauj txhua hnub rau noj. Cov neeg ua hauj lwm kuj muab cov kev pab hauv zej zog thiab hauv computer/online rau cov niam txiv thiab cov yim neeg. 

Txhua tus koom tes ua ke los xyuas meej kom muab qhov chaw so tau huv si. Txhua hnub muab chav kawm cheb thiab txhuam, muaj cov phaj ntsa cais ntawm cov rooj thiab cov me nyuam kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm siv ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg txhua lub sij hawm nyob hauv chav kawm thiab nyob sab nrauv thaum tawm mus ua siv. 

"Thaum cov me nyuam kawm ntawv tuaj txog, lawv ntxuav lawv txhais tes tam sim ntawd ua ntej lawv mus rau tom lawv lub rooj thiab ib sij ntxuav lawv txhais tes thawm hnub ntawd. Peb muaj ib lub caij nyoog tu rooj tog thiab so rooj tog uas peb ua txhua hnub.”

Vim yog Cov Tsev Pines Apartments Chav Media nyob rau hauv qab daus ntawm lub tsev, qhov chaw muab sib cais ntawm lub tsev cov neeg nyob thiab Cov Tsev Pines Apartments cov neeg ua hauj lawm qhov chaw ua hauj lwm. Kom txo tau txhob muaj neeg mus los coob, cov niam txiv thiab cov yim neeg coj lawv cov me nyuam tuaj tso rau tom lub tsev lub qhov rooj nkag los thiab ib tug xib fwb mam coj lawv los rau ntawm qhov chaw. 

Muaj duab ceeb toom lo rau hauv chav qhia cov me nyuam kawm ntawv kom ntxuav lawv txhais tes, siv lawv daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab tu kom huv si thiab nyob sib nrug. 

"Peb ceev qhov chaw muaj cov poom tshuaj txhuam tes nyob ntawm lub qhov rooj nkag mus/tawm los thiab nyob rau lub rooj tso khoom noj,” Ozanne hais. “Peb kuj muaj cov ntaub tsau tshuaj so rau peb cov me nyuam kawm ntawv los so lawv cov cuab yeej siv, cov laptops thiab cov khoom siv kawm.”

Tsev Kawm Ntawv – Zej Zog Cov Kev Koom Tes

MMSD muaj ib qhov kev koom tes hauv zej zog nrog lub koom haum Nehemiah rau ntau xyoo khiav hauj lwm pab peb lub tsev kawm ntawv rau cov hluas nrog txoj kev kawm txuj thiab txoj kev kawm lwm yam ntxiv. 

Muaj ntau dua 20 xyoo ua hauj lwm nrog me nyuam yaus thiab cov yim neeg nyob hauv feem kev kawm txuj, Ozanne yog tus thawj coj ntawm cov kev kawm K-12 rau Nehemiah. 

"Nehemiah yog ib lub koom haum muaj kev sib ntseeg uas khiav hauj lwm rau cov neeg txhua tus – tab sis peb npaj siab txog txoj kev txhawb cov yim neeg Dub,” Ozanne hais. “Peb txaus siab rau qhov kev ua kom zoo ntxiv ntawm peb lub zej zog thiab xav pom peb cov hluas huaj vam nyob hauv Madison cheeb tsam tsev kawm ntawv thiab dhau ntawd mus.”

Txawm yog nyob rau lub sij hawm muaj teeb meem txog kev noj qab nyob zoo thoob ntiaj teb, los Nehemiah lub zej zog cov thawj coj sib zog khiav hauj lwm ntxiv mus nrog cov me nyuam kawm ntawv hauv cheeb tsam ntawd hais txog cov kev kawm ntaub ntawv, kev npaj kom txhij rau txoj kev kawm, kev sib raug zoo thiab kev phooj ywg, thiab kev txhim kho txoj kev coj. 

Lub koom haum muab tsib qhov kev kawm ntxiv rau cov hluas nyob rau thaum lub xyoo kawm thiab nyob rau thaum caij ntuj sov uas npaj cov kev kawm tshaj lij ntawm cov hluas, cov me nyuam Dub. Thaum cov kev kawm raug muab tshem tseg ib ntus vim yog tus kab mob COVID-19, Nehemiah cov neeg ua hauj lwm txheeb xyuas xwm yeem nrog lawv cov me nyuam kawm ntawv uas txuam rau hauv cov kev kawm no. 

"Thaum peb cov kev kawm rau muab kaw vim yog muaj kab mob, peb tsis xav kom plam txoj kev sib cuag nrog peb cov me nyuam kawm ntawv,” Ozanne hais. “Yog li ntawd peb tau hu rau lawv thiab tau ntsib lawv hauv Zoom hnub Wednesdays kom tuav tau lawv thiab xyuas meej kom lawv kawm tsis tu ncua.”

Ua ntej tus kab mob COVID-19 paug rau peb lub neej, cuam tshuam peb tej hauj lwm txhua hnub thiab txwv peb txoj kev sib cuag mus los nrog tsev neeg thiab tej phooj ywg, Ozanne lub zej zog pab neeg kawm txuj siab thiab cov neeg muab kev txhawb twb tau ua hauj lwm rov tsim dua tsev kawm ntawv cov qauv kawm nrog rau lub hom phiaj rau cov me nyuam kawm ntawv uas yuav tau txais tej txiaj ntsim los ntawm kauj ruam me zog rau ib tug zus rau lawv txoj kev kawm. 

"Ziag no tus kab mob COVID-19 tau yuam cov neeg mus ua tej yam txawv, peb pom tias muaj ib txhia me nyuam kawm ntawv uas ua tau zoo zog nyob hauv qhov chaw kawm hauv computer/online lawm ,” Ozanne hais. “Qhov kev tswm seeb uas lawv tau txais, kev hlub thiab qhov chaw tswj tau uas muaj nyob hauv peb qhov chaw kawm yog ib feem ntawm qhov tias vim li cas qhov no thiaj ua hauj lwm rau cov me nyuam kawm ntawv.”

Nehemiah cov xib fwb qhia ntawv yuav rov tuaj rau tom Cov Tsev Pines Apartments tom qab lub caij so ntuj no nyob rau lub Ib Hlis tuaj txhawb cov me nyuam kawm ntawv hauv qhov chaw kawm – ib txoj hau kev tshiab rau chav kawm kawm ua Ozanne cia siab yuav muaj ntxiv nyob rau tom ntej no rau cov me nyuam kawm ntawv uas huaj vam nyob hauv lub zej zog txoj kev kawm me zog uas ua hauj lwm rau lawv.