Sennett tus me nyuam kawm ntawv tawm lus hais txog kev cais tawm tsam cov neeg Asmeskas Esxias

Teb Chaws Suav Tus Kab Muab (China Virus). Cov Neeg Suav Tus Kab Mob (Chinese Virus). Kung Flu. Nej puas tau hnov cov sob lus no, los yog puas tsim nyog cia kuv hais, cov lus phem? Kuv tau hnov lawm. Kuv tau hnov cov lus phem no los ntawm cov xov xwm (social media) los yog kuv cov phooj ywj kawm ntawv ua ke. Cov lus phem hais thuam haiv neeg muaj kev txhaum. Lo Lus Hais Tseem Ceeb. - Elsa Xiong, Lub Tsev Kawm Phaj Nrab Sennett

Tus Me Nyuam Hmoob Asmeskas Muab Lus (Project Soapbox Speech) Hais Txog Kev Cais Tawm Tsam Cov Neeg Asmeskas Esxia

Rau Elsa Xiong, yog ib tug me nyuam kawm qib 8 nyob tom lub Tsev Kawm Phaj Nrab Sennett, kev hais lus tau muab txoj kev hais lus rau nws los hais lus tawm tsam txog qhov kev cais tawm tsam cov neeg Asmeskas Esxias thiab muab lub ntsiab hais lus txog thaum muaj tus kab mob coronavirus nyob rau xyoo tas los no. 

Elsa tau muab lus hais txog kev cais tawm tsam cov neeg Asmeskas Esxias rau nws cov phooj ywg kawm ua ke hauv MMSD coob leej, tsev kawm ntawv cov xib fwb, thiab cov neeg ua hauj lwm thiab Madison lub zej zog cov thawj coj nyob hauv lub koob tsheej Project Soapbox hauv computer/online nyob rau lub Peb Hlis dhau los no, yog ib qhov kev nthuav tawm hais lus rau sawv daws txhua xyoo uas cov me nyuam kawm ntawv hauv cov tsev kawm phaj nrab thiab phaj siab thoob plaws hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv tuaj koom ua ke hais lus txog tej yam teeb meem uas tseem ceeb rau lawv thiab cuam tshuam rau lub neej ntawm lawv tsev neeg. 

Thaum Elsa tus xib fwb tom Sennett, Anna Oriedo, hais rau nws kom mus koom rau hauv xyoo no lub koob tshaj Soapbox hauv computer/online, Elsa kuj txhawj tsawv. Nws tsis tau hais lus dua rau cov pej xeem coob coob, tab sis npaj siab mus rau qhov kev sib tw tshiab. Elsa piav nws qhov kev kub siab rau kev hais lus txog txoj kev tawm tsam ua phem rau cov neeg Asmeskas Esxias muaj tshwm sim tom qab ib tug neeg raug ua saib tsis taus nyob tom tsev kawm ntawv thaum lub Peb Hlis tas los no hais txog qhov muaj tus kab mob coronavirus. 

“Kuv tus siab heev thaum kuv ib tug phooj ywg tso dag rau hais txog qhov muaj tus kab mob coronavirus,” Elsa hais. Kuv cov phooj ywg thiab kuv raug cais tawm thiab kuv tsis nkag siab tias tus neeg no thiaj saib kuv zoo li no. Nws yog ib tug neeg kuv tau paub ntau xyoo los lawm. Kuv tu siab heev thiab tsis kab ntsab li thiab tsis paub tias xyov kuv puas yuav ntseeg tau tus neeg no ntxiv lawm tom qab nws tau ua rau kuv thiab kuv cov phooj ywg.”

Nyob rau nws xyoo plaub hauv MMSD, Project Soapbox raug npaj rau tus kheej tuaj mus koom nyob tom Overture Center hauv lub nroog Madison kom cov me nyuam kawm ntawv thiaj muaj cuab kav caw tau lawv tsev neeg thiab cov phooj ywg tuaj saib lawv hais lus nyob saum sam thiaj. Xyoo no qhov kev txhawb siab rau me nyuam kawm ntawv cov suab tau muab npaj nyob hauv computer/online vim yog cov koob tsheej loj raug muab txwv lawm thiab cov chaw siv raug muab kaw lawm vim muaj tus kab mob coronavirus. 

Qhov Project Soapbox muaj rau lub sij hawm phom sij xyoo no, raws li coob leej me nyuam kawm ntawv tau hais lus txog cov nqe lus hais txog tej kev haum xeeb hauv zej zog thiab kam teb chaws niaj hnub no, xws li kev kub ntxhov sib cais haiv thoob plaws lub teb chaws no, kev puas siab ntsws ntawm qhov kev muaj kab mob thoob ntiaj nteb thiab kev sib yoog rau tej chaw kawm tshiab hauv computer/online.

Plaub lub lim tiam ntau los no, cov xib fwb tau siv sij hawm taw qhia cov me nyuam kawm ntawv rau qhov kev hais lus rau pej xeem, qhia lawv txog qhov los xaiv ib nqe lus rau zaj lus hais, kev tshawb fawb yuav tau ua los txheeb tias vim li cas nqe lus ntawd thiaj yog ib qhov teeb meem thiab yob ib qhov tseem ceeb ntawm kev xaus lus hais nrog ib lo lus nqua hu los nqis tes ua hauj lwm rau tib neeg txoj cai thiab pej xeem txoj kev koom tes. 

Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv no txhawb siab rau cov me nyuam kawm ntawv nyob rau lub Peb Hlis nrog rau ib lub rooj sib tham rau 75 leej sib tw kawg uas tau xa ib daim video kaw lawv cov lus hais rau cov phooj ywg kawm ntawv ua ke mloog, nthuav qhia lawv cov lus txhawb thiab muab lus plov meej zoo thaum lub zej zog cov neeg txiav txim xws li Tus Lwm Thawj Tswv Xeev (Lieutenant Governor) Mandela Barnes, Tus Tswv Xeev (Mayor) Satya Rhodes-Conway thiab Senator Melissa Agard nrog rau lwm tus los xaiv 10 leej sib tw kawg los hais lawv zaj lus nyob hauv ib qhov kawg live hauv Zoom. 

Elsa yog ib tug ntawm 10 leej sib tw kawg uas raug xaiv los ntawm cov neeg txiav txim los hais nws zaj lus hais thaum kawg live. 

“Muaj coob leej hais lus zoo heev nyob tom lub koob tsheej Soapbox,” Elsa hais. “Kuv nyiam tag nrho cov nqe lus, cov neeg hais lus qhov kev siv tus qauv hais lus (metaphors) thiab zaj lus hais txog kev ncaj ncees xws li Dub Txoj Sia Tseem Ceeb (Black Lives Matter). Tag nrho cov lus ntxub ntxaug nyob hauv lub ntiaj teb no tsis tsim nyog kiag li thiab nws zoo siab tau pom coob leej tub ntxhais hluas tuaj txhawb qhov kev hais lus cheem txoj kev ntxub ntxawg thiab txoj kev tsis ncaj ncees.”

Elsa niam thiab txiv nrog rau nws tsib leej nus muag txhawb heev txog nqe lus nws xaiv rau nws zaj lus hais thiab txaus siab heev rau qhov kev txhawb los mus sib tham txog txoj kev sib cais nyob rau tej lub koob tsheej loj xws li Project Soapbox nyob rau tom hau ntej ntawm cov me nyuam kawm ntawv, tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zog ntau haiv tuaj mloog. 

Kev sib yoog rau txoj kev kawm hauv computer/online thaum muaj kab mob yog ib qho cov nyom rau Elsa. Lub sij hawm nws nco tej kev tso dag tso luag nrog nws cov phooj ywg thiab tus kheej ua si ua ke nrog lawv, nws ntseeg tias nws muaj peev xwm tswj tau kub siab lug lub sij hawm kawm nyob tom tsev.

"COVID kuj tau theem kuv txoj kev sib tham nrog phooj ywg, tab sis kuv kuj txaus siab rau txhua lub sij hawm kuv tau siv nrog kuv niam thiab kuv txiv, kuv cov nus muag thiab kuv pog thiab kuv yawg,” Elsa hais. “Chav kawm Lus Askiv yog chav kuv nyiam nyob tom tsev kawm ntawv thiab nyob rau thaum qhov kev kawm hauv computer/online uas kuv tau kub siab heev rau txoj kev kev sau ntawv sib txuas lus kom zoo ntxiv.”

Nyob rau sab nrauv ntawm txoj kev kawm ntawv, Elsa nyiam ua siv video games (playing video games) nrog nws ob tug viv ncaus, hnub nyoog 19 thiab 16. Lawv muaj cov ntxhais hmo (girls’ nights) tas mus li uas lawv sib qhia dab neeg hais txog tsev neeg thiab cov phooj ywg thiab sib tham txog tej yam tseem ceeb uas tab tom muaj tshwm sim nyob ib ncig ntawm lawv. Elsa nyiam muab tswv yim pab los ntawm nkawv thiab fwm tag nrho nws cov nws muag cov qauv coj zoo. 

Thaum nws los rau kev hais lus rau pem xeem coob coob, Elsa muaj tswv yim pab rau nws cov phooj ywm kawm ntawv ua ke. 

“Txoj kev txhawb los ntawm nej tsev neeg pab tau heev, tab sis xyuas meej kom nej hais lus rau nej tus kheej xwb thiab txhob hais rau lwm tus li,” Elsa hais. “Nej yuav xam pom thaum lub sij hawm yog lawm, tsis txhob yuam nej tus kheej vim yeej yuav muaj txoj hau kev rau nej los hais lus hauv nej lub siab tuaj xwb.”

MUS SAIB: Mus txheeb xyuas Project Soapbox cov zaj lus hais los ntawm cov me nyuam kawm ntawv thoob plaws hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv.