Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Xyaum Ua Leej Niam Nrhiav Kev Txhawb Thaum Muaj Kab Mob Los Ntawm SAPAR Lub Zej Zog

Thaum cheeb tsam tsev kawm ntawv pauv los rau tus qauv qhia ntawv hauv computer/online ib xyoo dhau los, Jessie Loeb, Tus Xib Fwb Qhia Txog Kev Yug Me Nyuam thiab Kev Xyaum Ua Leej Niam (Childbirth & Parenting Educator) rau MMSD Qhov Kev Kawm Rau Leej Niam Hluas Hluas (SAPAR), tsis paub meej qhov nws yuav tsim tau ib pawg neeg nyob online (online community) kom ruaj ntseg, zoo txaus thiab txhawb tau rau cov leej niam hluas hluas nyob hauv nws chav kawm.

 

Lub sij hawm qhov kev kawm nyob online los yog tus kheej tuaj mus kawm nyob rau thaum muaj kab mob coronavirus yog ib qhov twb cov nyom txaus rau coob leej me nyuam kawm ntawv, cov xib fwb thiab cov yim neeg; cov leej niam hluas hluas hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv pom tau tias qhov kev kawm tshiab no nyuab siab heev los tswj qhov kev tsis muaj kev sib tham nrog lwm tus nyob hauv qhov kev kawm hauv computer/online nrog rau qhov kev yuav tau tu tus me nyuam mob liab.

 

Jessie piav tias qhov tseem ceeb los tsim ib qhov chaw ruaj ntseg nyob rau thaum qhov kev kawm hauv computer/online yog los xyuas rau txoj kev tsim ib pawg neeg sib pab thiab tswj tus kheej cov kev sib raug zoo uas tseem ceeb heev rau cov leej niam tshiab tshiab thiab cov leej niam xeeb tub. Nws ntseeg tias cov xib fwb yuav tsum tau nkag siab thiab ywj tau, paub tias lawv tsis paub txhua yam muaj tshwm sim rau tus me nyuam kawm ntawv ua ntej tus me nyuam kawm ntawv ntawd tuaj rau hauv chav kawm hauv Zoom.

 

“Nws tseem ceeb heev rau los ua qhov tseeb thiab ua tib neeg; zaum ib lub rooj tom qab ntawm cov chav kawm thiab txais tos tus me nyuam kawm ntawv thaum lawv los rau hauv chav kawm,” Jessie hais. “kuv tsum tsis qhia ntawv tas mus li thiab hais nyob zoo rau. Txawm lawv los koom chav kawm lig los tsis ua cas. Kuv tsum tsis muab kuv lub TV tso rau sawv daws saib, kuv tsum tsis ua tej yam kuv tseem tab tom ua los mus txais tos tus me nyuam kawm ntawv los rau ntawm qhov chaw. Kuv muab kev hlub ntau heev thiab cov kev sib raug zoo, kev txhawb rau kuv cov me nyuam kawm ntawv – thiab qhov ntawd los ua ntej tshaj plaws txhua yam uas kuv ua.”

 

SAPAR muab qhov chaw ruaj ntseg thiab txais tos zoo rau cov me nyuam kawm ntawv xeeb tub thiab MMSD cov me nyuam kawm ntawv xyaum ua leej niam. Qhov kev kawm muaj rau leej niam txeeb tub rau ob lub semesters uas muaj cov chav kawm tsawg tsawg leej thiab cov chav ntawv kawm hais txog kev tu tus kheej ua ntej yug me nyuam, thaum tau me nyuam, kev xyaum ua leej niam thiab ntau yam cov nqe lus kawm txog poj niam, nrog rau cheeb tsam tsev kawm ntawv cov ntaub ntawv kawm tseem ceeb nyob hauv chav kawm zauv thiab kev kawm ntaub ntawv.

 

Txij thaum mus kawm hauv computer/online, SAPAR cov xib fwb thiab cov neeg ua hauj lwm ywj rau txoj kev txhawb los ntawm cov neeg koom tes hauv zej zog txhua lub lim tiam mus koom cov me nyuam kawm ntawv online, muab cov kev pab hauv zos los pab lawv nyob rau lawv thauj xyoo ntawm txoj kev xyaum ua leej niam.

 

“Thaum cov me nyuam kawm ntawv tawm ntawm peb qhov kev kawm mus lawm, kuv xav kom lawv muaj cov kev pab rau mus yog tias lawv xav tau,” Jessie hais. “Vim yog li ntawd kuv tau caw ntau leej neeg tuaj ntawm feem kev kho mob, kev nrag txuj, cov koom haum, cov neeg tuav vaj tsev nyob thiab tuav hauj lwm – cov neeg tuaj tom Madison tuaj rau peb chav kawm uas cov me nyuam kawm ntawv yuav muaj cuab kav paub tau thiab mus rau lawv thaum lawv xav tau kev txhawb nyob rau sab nrauv ntawm SAPAR.”

 

SAPAR cov neeg ua hauj lwm muaj qhov kev koom tes nrog UW Health Feem Kev Pab Qoj Tes Taw (UW Health’s Physical and Occupational Therapy department) uas cov me nyuam kawm ua kws kho mob khiav hauj lwm nrog SAPAR cov leej niam hais txog kev tshawb nrhiav txoj kev loj hlob rau lawv cov me nyuam mos liab nyob rau tej qhov xws li cov theem kev loj hlob hais txog txoj kev xav (emotional), lub cev (physical) thiab lub hlwb (cognitive).

 

Dr. Jasmine Zapata, yog UW ib tug Kws Kho Mob Rau Cov Me Nyuam Yau (UW Health Pediatrics Specialist), ib tug xib fwb qhia txog kev noj qab haus huv thiab ib tug sau ntawv tuaj xyuas chav kawm txhua lub hlis los txog rau niaj hnub no tuaj nthuav qhia nws chav kawm txog cov hluas lub fwj chim nyob rau kev nthuav tawm tus kheej, kev sib ywj, thiab kev sib txhawb siab rau cov me nyuam kawm hauv tsev kawm phaj siab, thaum UW Health cov neeg ua hauj lwm tuaj tom Wingra Family Medical Center tuaj muab cov rooj cob qhia hais txog txhua yam los ntawm kev xyaum ua leej niam hauv txoj kev puas siab ntsws (trauma) thiab cov sij hawm cov nyom rau txoj kev npaj tsev neeg (family planning) thiab cov kev mus ntsib lawv hais txog me nyuam mos liab txoj kev nyab xeeb nyob hauv computer/online.

 

Xyoo tshiab no, SAPAR tau txais tos cov neeg muaj tswv yim nrag duab tuaj tom Madison’s Overture Center tuaj ua hauj lwm nrog cov me nyuam kawm ntawv los mus sau thiab kaw cov nkauj ntxias me nyuam mos liab (lullaby songs) rau lawv cov me nyuam. Briar Patch thiab cov koom haum tuav kev noj qab haus huv kuj muab cov kev pab nrhiav tsev nyob thiab nrhiav hauj lwm ua tom qab kawm tiav hauv tsev kawm phaj siab rau cov me nyuam kawm ntawv.

 

“Cov me nyuam kawm ntawv kuj koom rau hauv lub tsev kawm ntawv qhov kev kawm siv diaper uas SAPAR cov social workers xa cov diapers tuaj rau peb cov leej niam hluas hluas xwm yeem,” Jessie hais. “Cov taub mis (baby bottles), cov car seats, khaub ncaws – cov yim neeg hluas hluas tau txhua yam khoom tshiab rau lawv tus me nyuam thiab tsev neeg. Peb zoo siab heev uas Madison lub zej zog nyiam txhawb peb thiab muab nyiaj/muab khoom tuaj rau SAPAR cov leej niam.”

 

Monika Alford yog ib tug me nyuam kawm qib 9 lub sij hawm no tab tom kawm rau hauv SAPAR. Kev tswj txoj kev kawm hauv computer/online thaum muaj kab mob thiab lub sij hawm tu nws tus me tub, Niko; Monika nyiam qhov kev ywj thiab qhov kev txhawb SAPAR muab, cov kev phooj ywg nws tau tsim nrog nws cov phooj ywg kawm ua ke thiab nyiam cov lus teb sai sai rau nws los ntawm nws cov xib fwb thaum nws muaj lus nug hais txog nws cov ntaub ntawv kawm. Yog xav hnov ntau ntxiv hais txog Monika qhov kev kawm nrog SAPAR, nias rau qhov video hauv qab no.