Cov Hluas Mev Lub Rooj Sib Tham coj tau cov hluas tuaj ua ke rau txoj kev tshawb xyuas tsev kawm qib siab, kev ua hauj lwm thiab keeb coj

Cov Hluas Mev Lub Rooj Sib Tham coj tau cov hluas tuaj ua ke rau txoj kev tshawb xyuas tsev kawm qib siab, kev ua hauj lwm thiab keeb coj

 

Cov Hluas Mev Lub Rooj Sib Tham (LYS) pib rau xyoo 2011 nyob rau lub Tsev Kawm Qib Siab UW-Madison nrog rau ib pawg neeg koom kev kawm thiab lub zej zog cov neeg koom tes uas tuaj sib koom ua ke tuaj muab ib txoj hau kev los txhawb cov me nyuam Mev kawm ntawv phaj pib thiab phaj siab nyob hauv Madison cheeb tsam. Lub hom phiaj txhua xyoo yog rub cov hluas Mev thiab cov yim neeg los koom tes ua ke nyob rau lub rooj sib tham ob hnub los txheeb cov hau kev kawm qib siab thiab kev ua hauj lwm los ntawm txoj kev tsom kwm, cov rooj cob qhia txog kev npaj ua hauj lwm thiab kev tshawb xyuas keeb coj. Cov neeg koom tes tseem ceeb ntawm Cov Hluas Mev Lub Rooj Sib Tham yog xws li MMSD Tsev Neeg, Feem Tuav Tsev Neeg, Cov Hluas & Zej Zog Kev Koom Siab (FYCE), UW-Madison Chav Tuav Hauj Lwm Ntawm Lub Tsev Kawm Txuj; UW-Madison Chav Tuav Hauj Lwm Ntawm Tus Lwm Thawj Tswj (Vice Provost) thiab Tus Tswj Ntau Haiv Neeg (Chief Diversity Officer), Fab Saib Xyuas Ntau Haiv Neeg, Vaj Huam Sib Luag, & Kev Kawm Txuj; thiab Centro Hispano Community Center – sib koom ua ke cov koom haum no npaj xyoo no lub rooj sib tham hauv computer/online, hais kom cov me nyuam kawm ntawv koom tes rau hauv cov kev sib tham thiab cov kev kawm hais txog kev coj, keeb tiv, kev ncaj ncees thiab kev kawm qib siab. 

Lub caij nplooj hlav no, 50 tawm leej MMSD me nyuam Mev tau mus koom rau hauv Cov Hluas Mev Lub Rooj Sib Tham hauv computer/online, xws li cov hluas tuaj tom lub Tsev Kawm Phaj Nrab Sherman thiab Cherokee Heights tuaj. Mus xyuas tej yam tseem ceeb hais txog cov me nyuam kawm ntawv muaj 3 tug me nyuam kawm phaj nrab tuaj koom LYS cov rooj cob qhia xyoo no. 

 

2021 Cov Hluas Mev Lub Rooj Sib Tham Tej Yam Tseem Ceeb Hais Txog Me Nyuam Kawm Ntawv

 

Ximena SalmeronXimena Salmeron, Lub Tsev Kawm Phaj Nrab Sherman, Qib 6                                                                                       

“Nws tseem ceeb tuaj ua ke tuaj kawm cov kev ua neej xws li kev txuag nyiaj thiab kev ua ntawv mus kawm rau tsev kawm qib siab thiab kev ua ntawv thov nyiaj pub.” Ximena Salmeron yog ib tug me nyuam ntxhais hluas nrag duab uas nws nyiam nrag duab tas lauv (anime characters). Nyob tom tsev, nws cov duab nrag thiab cov duab peev kob muaj puv nws txhua sab phab ntsa txaj. Ximena hnov txog LYS los ntawm nws tus niam laus, Lupe, uas pab nrog npaj lub rooj sib tham xyoo no los ntawm nws qhov kev koom tes ua hauj lwm nrog cov hluas nyob tom Centro Hispano Community Center. Nyob tom LYS, Ximena tau ntsib cov phooj ywg tshiab thiab txaus siab heev rau cov rooj cob qhia txog nyiaj txiag thiab qhov kev nthuav qhia txog kev ncaj ncees ntawm cov duab nrag zoo nkauj thiab muaj ntsiab zoo nyob tom State Street. Ximena niam txiv tsiv nram Mev teb chaws tuaj rau Asmeskas. Nws ywg nyob hauv Madison nrog nws tus nus hlob thiab tus niam laus. Ximena xav mus kawm rau tsev kawm qib siab thiab xav mus kawm nrag duab. 

 

Shelly Torres-Avalos, Lub Tsev Kawm Phaj Nrab Cherokee Heights, Qib 6                    

“Cov Hluas Mev Lub Rooj Sib Tham qhia rau kuv tias cov neeg Mev yuav muaj cuab kav ua tau tej yam.” Shelly Torres-Avalos kawm tau zoo nyob hauv chav kawm lus thiab chav kawm sau ntau nyob tom lub Tsev Kawm Phaj Nrab Cherokee Heights. Nws nyiam nws cov xib fwb, muaj phooj ywg coob heev thiab ntseeg tias ntau haiv neeg yog ib qhov nws kawm mus tau zoo. Shelly paub txog LYS los ntawm ib tsab email caw tuaj ntawm nws lub tsev kawm ntawv Tus Xib Fwb Paub Ob Hom Lus (BRS). “Muaj ib lub rooj cob qhia hais txog astronomy nyob tom lub rooj sib htam xyoo no uas yog qhov kuv nyiam,” Shelly hais. Nws nyiam kawm txog cov hnub qub thiab cov galaxies thiab yog tus ua tau zeeg ib nyob hauv qhov kev ua daim ntawv ntsuam xyuas me me hais txog astronomy muab los ntawm UW tus neeg nthuav qhia nyob tom lub rooj sib tham uas yog teb tag nrho cov lus nug nrawm nroos thiab teb tau raug. Nyob sab nrauv ntawm tsev kawm ntawv, Shelly yog ib tug ntxhais suab paj nruag uas nws hu nkauj, thiab ntau piano thiab kis tas (guitar). Shelly muaj ob tug nus muag uas yug nws nyiam ua ib tug qauv zoo. Nws niam txiv yug nyob teb chaws Mexico, tab sis nws thiab nws tus nus yau thiab tus niam hluas yug hauv Madison. “Kuv zoo siab heev tau nyob hauv Madison vim cov neeg hauv lub zej zog zoo heev.” Tom qab kawm tiav tsev kawm phaj siab, Shelly xav mus kawm rau tsev kawm qib siab thiab mus kawm ua ib tug kws kho mob. Nws xav txhawb nws cov nus muag ntxiv mus thiab qhia nws qhov kev tshaj lij ntaus suab paj nruag rau nws tsev neeg, cov phooj ywg thiab lub zej zog.

 

Nancy OrdonezNancy Ordonez Aguilar, Lub Tsev Kawm Phaj Nrab Sherman, Qib 7        

“Kuv nyiam lub rooj cob qhia hais txog npaj mus rau tsev kawm qib siab thiab xav txog tej yam hauj lwm haum rau koj. Txawm tias peb tseem hluas los xij, cov ntsiab lus no tseem ceeb heev lub sij hawm no.” Nyob rau lub hnub nyoog 13 xyoos, Nancy Ordonez Aguilar nyiam kawm ntawv. Nws txaus siab hais txog kev mus kawm rau tsev kawm qib siab, thiab twb paub tias nws xav kawm txog kev cai lij choj rau txoj kev ua hauj lwm. Nancy yog ib tug tshiab ntshiab rau LYS. Nws txaus siab heev rau tag nrho cov ntsiab lus nws tau txais hais txog cov kev kawm npaj rau tsev kawm qib siab, ua ntawv thov cov nyiaj pub thiab cov kev pab muaj rau cov me nyuam Mev. “Nov yog kuv thawj zaug mus koom lub rooj sib tham thiab nws lom zem heev,” Nancy hais. “Kev kawm tau ntau yam hais txog kuv tus kheej thiab kuv li keeb coj nyob hauv lub rooj cob qhia hais txog keeb tiv. Kuv xam pom tias kuv yuav muaj cuab kav muab piv tau rau lwm cov neeg thiab tseem ua kuv tus kheej.” Nancy tsev neeg tuaj nram Mexico tuaj. Yog tus hlob ntawm plaub leeg nws muag, nws yug nyob hauv Madison thiab txaus siab rau nws tsev neeg li keeb. “Kuv txaus siab rau kuv niam thiab kuv txiv rau txoj kev tsiv tuaj rau ib qhov chaw tshiab uas muaj cov hauv kev tshiab zoo dua rau peb tsev neeg. Nkawv tsis muaj lub fwv tsam mus kawm hauv tsev kawm phaj siab los yog tsev kawm qib siab. Kuv yuav yog thawj tug hauv kuv tsev neeg yuav mus kawm rau tsev kawm qib siab thiab qhov ntawd tseem ceeb heev rau kuv,” Nancy piav. Zauv yog Nancy chav ntawv nws nyiam. Nws nyiam qhov kev kawm maj mam thiab ntau hom kev kawm hauv computer/online nyob tom MMSD. Nancy nyiam cov puzzles, thiab thaum nws tsis kawm ntawv nws siv sij hawm ua si sab nrauv nrog nws tsev neeg. “Nyob rau thaum caij ntuj sov, kuv siv sij hawm nyob sab nraum zoov nrog kuv tsev neeg,” Nancy hais. “Peb mus ua luam dej thiab mus caij tsheb kauj vab, mus ua si tom tshav puam thiab taug kev thiab peb siv sij hawm los saib hnub poob ua ke.”