Cheev tsam tsev kawm ntawv tus xib fwb tsua rooj rau cov me nyuam kawm ntawv siv thaum qhov kev kawm hauv computer/online

Cheev tsam tsev kawm ntawv tus xib fwb tsua rooj rau cov me nyuam kawm ntawv siv thaum qhov kev kawm hauv computer/online

To read this story in English, click here.

Thaum cov tsev kawm ntawv raug kaw nyob rau lub Peb Hlis vim yog tus kab mob coronavirus, MMSD tau los mus siv qhov kev qhia ntawv hauv computer/online thiab tau los muab cov cuab yeej thiab internet rau coob leej ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv. Tab sis muaj kev cov nyom ua ntuv zus uas ib txhia ntawm peb cov me nyuam kawm ntawv tseem muaj yog tsis muaj ib qhov chaw zoo nyob tom tsev rau ua lawv cov ntaub natwv. Qhov ntawd yog thaum Jocelyn Quintal-Lepinski, yog ib tug xib fwb (universal systems coach) rau MMSD tau los pib txuav rooj rau cheeb tsam tsev kawm ntawv cov me nyuam kawm ntawv – xyuas meej kom cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau ib qhov chaw kawm rau lawv lub cuab yeej thiab lawv tej ntaub ntawv ho tau ib lub.

student sitting at homemade deskIb tug ntawm Jocelyn cov phooj ywg tau hais rau AVID tus neeg ua hauj lwm txua ntoo (woodworker) kom ua rooj tog los pab tsim ib qhov chaw kawm hauv computer/online nyob tom tsev. “Kuv tus phooj ywg zoo, Lori tau kom kuv txua ib cov rooj rau nws chav ntau lub hli dhau lawm uas yog siv cov ntoo tiag khoom (wooden pallets),” Jocelyn hais li ntawd. “Kuv nyiam qhov kev cov nyom zoo, yog li ntawd kuv hais tias kam mas. Qhov kev txua rooj lom zem heev thiab ceev tau kuv muaj hauj lwm rau thaum muaj tus kab mob no”.

Jocelyn tau txua thawj lub rooj rau nws tus tub Lane, tus me nyuam kawm qib 8 tom lub Tsev Kawm Phaj Nrab Black Hawk nyob rau Madison sab qaum zos. Ces nws txua ob lub rooj rau nws cov neeg nyob ib koog tsev cov me nyuam thiab ib lub rooj rau nws tus phooj ywg zoo tshaj plaws tus ntxhais kawm qib 5. Los ntawm Facebook thiab tej lus hais tawm, cov lus thov kom txua me nyuam kawm ntawv cov rooj pib muab tuaj, Jocelyn thiab Lane siv nkawv lub caij ntuj sov yav tsaus ntuj feem ntau nyob hauv nws chav txua ntoo (woodshop), qee zaus txua 3 lub rooj nyob rau ib hnub.

Jocelyn tus tub, Lane thiab nws tus tub yau, Keaton pab muab cov ntoo tiag khoom dawj tawm thiab muab txhuam kom du du thaum nws txua txhua yam. Nrog ua ke, cov rooj ua rau cov yim neeg muaj lub loj lub me kom haum rau cov chaw nqaim, thiab cov lim tiam feem ntau thaum lub caij ntuj sov lawv xa lawv cov rooj mus rau cov me nyuam kawm ntawv ntawm ntau lub tsev kawm ntawv xws li East, Sennett, Capital, Schenk thiab Gompers. Thaum lub liam tiam So Hauj Lwm (Labor Day) yog lawv qhov xa tawm ntau tshaj plaws, thauj cov rooj mus rau cuaj (9) yim neeg. Cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg puav leej tuaj puag pem Columbus, Green Bay thiab Wausau tuaj nqa ib lub rooj txua tshiab ntawm Jocelyn.

Cov phooj ywg, cov xib fwb, thiab cov neeg tau muaj me ntsis nyiaj tuaj pab txhawb Jocelyn tes num kom ua tau ib qhov txawv yog qhov nws mus yuav cov khoom los txua 31 lub rooj rau cov me nyuam kawm ntawv uas tau hais tuaj kom txua 35 lub thiab tseem yuav muaj ntxiv tuaj. Thaum Jocelyn xub pib tsim cov rooj, cov ntoo tiag khoom (wooden pallets) yog ib tug phooj ywg zoo muab tuaj pub. Ziag nws yuav cov ntoo tiag khoom uas tau tus nqi txo ntawm ib tug ua cov yav tw tsheb thauj khoom (tractor-trailer operator) los ua cov ntoo txua thiab kom duav tau cov lus thov tuaj ntawd. Jocelyn kuj siv cov nyiaj uas muab tuaj pab yuav cov ntsia hlau (nails), cov ntsia hlau ntswj (screws), cov hniav kaw (sawzall blades), cov nplaum ntoo (wood glue), cov ntawv txhuam (sand paper) thiab lwm yam cuab yeej siv thiab khoom siv.

homemade desk“Kuv tsis kom cov yim neeg them ib qhov nyiaj rau lub rooj li,” Jocelyn hais. “Kuv kom lawv pab li qhov lawv pab tau los yog qhov lawv xav pab. Kuv siv tej nyiaj pab ntawd mus yuav cov khoom siv, thiab tej qhov seem ces muab mus rau cov xib fwb haus zos thiab lawv tej kev thov tuaj rau cov khoom siv tom tsev kawm ntawv. Kuv kuj tau pib muab mus pub rau cov koom haum xws li Urban Triage hauv Madison thiab Alzheimer’s Association”.

Thaum pib lub xyoo kawm, Jocelyn lub hom phiaj tshiab yog txhawb nws ob tug tub thiab nws cov me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm hauv computer/online nyob hauv MMSD. Nws tseem npaj yuav txua ib cov rooj ntxiv nyob rau cov lim tiam yuav los no rau cov me nyuam kawm ntawv uas xav tau, tab sis yuav qeeb zog me ntsis vim yog yuav siv sij hawm kom ntau li qhov tsim nyog nrog tsev neeg.

“Qhov muaj kab mob thiab qhov nyob tom tsev tau nyuab heev rau peb sawv daws; peb cov yim neeg, peb cov me nyuam kawm ntawv, peb cov me nyuam,” Jocelyn hais. “kuv cia siab tias kuv tau muaj peev xwm ua tau ib qhov zoo uas npaj peb cov me nyuam rau txoj kev kawm kom muaj ib lub rooj saib ntawv rau lawv tus kheej qhov chaw kawm thiab ib qhov kev txaus siab rau txoj kev kawm hauv computer/online nrog cheeb tsam tsev kawm ntawv”.